Strona główna / Regulamin

Regulamin

Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Dzikuska © 2019
Notka prawna
Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie dzikuska.com.pl ("Serwis www"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych w Serwisie www, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy, przysługują Sylwii Dzik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422, lub podmiotom trzecim na podstawie odrębnej umowy z Sylwią Dzik (są chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów).

Ponadto, Sylwia Dzik na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej dzikuska.com.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu www, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie www, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sylwii Dzik jest zabronione.

Sylwia Dzik zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się w Serwisie www oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisie www w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Sylwia Dzik nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Sylwii Dzik nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odsyłacze (linki) zostały zamieszczone w Serwisie www. W przypadku zamiaru zamieszczenia na innej stronie internetowej w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do Serwisu www prosimy o przesłanie informacji na adres Sylwii Dzik


E-MAIL: shop@dzikuska.com.pl

Numer konta:

88 1050 1458 1000 0092 1033 4380

IBAN: PL 88 1050 1458 1000 0092 1033 4380

 

REGULAMIN SKLEPU WWW.DZIKUSKA.COM.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE
Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.dzikuska.com.pl, dalej jako „Sklep” lub „Właściciel Sklepu”, jest Sylwia Dzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Klientem”.
Konsumentem jest osoba fizyczna, która składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący mają dostęp do treści regulaminu w każdym czasie, w szczególności mogą pobrać jego treść i zapisać w miejscu dla siebie dogodnym, lub też sporządzić jego wydruk.
Podczas korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu, należy składać Właścicielowi Sklepu - Sylwia Dzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz gwarancji jakości można składać w trybie wskazanym w punkcie V Regulaminu.
 
II. OFERTA SKLEPU i CENY
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
Ceny podane w Sklepie dotyczą tylko oferty Sklepu i są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie internetowej w zakładce PRZESYŁKA. Cennik wysyłki zagranicznej dotyczy krajów UE.
Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu lub cen towarów, zarejestrowani użytkownicy będą powiadamiani na 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pomocą informacji zawartych w wiadomościach e-mail. Zmiany o których mowa powyżej będą także umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu.
Informacje o towarach podane są na stronach Sklepu, w szczególności zawierają opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych
III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW, PŁATNOŚCI
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien wejść na stronę internetową www.dzikuska.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Klient składa zamówienie (Zamówienie) za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu.
Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia następującego możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu. Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na podany w Zamówieniu swój adres e-mail Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Klient wraz z Potwierdzeniem Zamówienia otrzymuje na adres e-mail:
- status realizowanego zamówienia 
Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia wyłącznie w porozumieniu z Klientem.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. Produkty zamawiane są nowe i nie posiadają wad fizycznych. Warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości Zamówienia. Ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów przesyłki, podane są one oddzielnie na stronie.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient w terminie 30 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia Zamówienia przez Klienta.

Do dokonania zakupu w sklepie internetowym www.dzikuska.com.pl warunkiem jest podanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail)
Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane paragonem, który jest wysyłany do Klienta na wskazany przez niego adres pocztowy. 
Paragon wystawiony jest po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.
W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 30 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się że zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem, o niedostępności towaru.
Klient może zmodyfikować lub odstąpić (niezależnie od wypadków przyznających uprawnienie do odstąpienia przewidzianych w treści Regulaminu lub w przepisach prawa) od złożonego Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – „kup teraz”. W przypadku towarów niestandardowych lub spersonalizowanych realizowanych na indywidualne, specjalne zamówienie Klienta, uprawnienie do odstąpienia Klientowi nie przysługuje.
Płatności za zamówione towary Klient może dokonać w formie przedpłaty na konto Właściciela Sklepu numer rachunku bankowego: ……………………………………………..
W tytule wpłaty Klient jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Właściciela Sklepu tj. Sylwię Dzik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422 Adres e-mail shop@dzikuska.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwracane produkty należy odesłać na adres Dzikuska Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada 43, 38-400 Krosno z dopiskiem ZWROT  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Klient. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy W przypadku braku określenia przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Klient środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.
Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Właściciela Sklepu.
IV. DOSTAWA
Dostawa obywa się w wybrany przez Klienta sposób:

Po złożeniu zamówienia odzieży pomiedzy 1-10 dniem każdego nowego miesiaca produkt trafia do szwalni, w terminie do 25 dnia  miesiaca produkt zostaje wysyłany do klienta. Po złożeniu zamówienia odzieży pomiedzy 11-20 dniem każdego nowego miesiaca, produkt trafia do szwalni, w terminie do 5 dnia miesiaca produkt zostaje wyłany do klienta. Po złożeniu zamienia pomiędzy 21-31 dniem każdego nowego miesiąca, produkt trafie do szwalni, w terminie do 15 dnia miesiąca produkt zostaje wysłany do klienta. 

 

Zamowienie złożone 1-10 - fizycznie trafia do klienta ok 25 dnia miesiaca

Zamowienie złożone 11-20 - fizycznie trafia do klienta ok 5 dnia kolejnego miesiaca

Zamowienie złożone 21-31 - fizycznie trafia do klienta ok 15 dnia kolejnego miesiaca


a) dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres lub
b) odbiór osobisty przez Klienta.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną doliczone do ceny towaru o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.
Koszty Dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
 
V. REKLAMACJE
W przypadku towarów objętych gwarancją producenta (jeżeli dotyczy), Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do sprzedanego produktu. Sklep nie jest producentem oferowanych towarów.
Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:
a) za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres: Dzikuska Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada 43, 38-400 Krosno
b) za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: shop@dzikuska.com.pl
Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.
W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Klienta adres pocztowy.
Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.
VI. DANE OSOBOWE
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zamówienia w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie .  
Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Sklepu tj. Sylwię Dzik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422
Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i są danymi Klienta.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych – zakładka Zasady Przetwarzania Danych/Polityka Prywatności
 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony .dzikuska.com.pl i Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dzikuska Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada 43, 38-400 Krosno, lub przy użyciu formularza kontaktowego
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona 
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.),
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Klient jest jednocześnie Konsumentem.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych/Polityka prywatności

 1. Niniejsze dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dzikuska.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Sylwia Dzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DZIKUSKA Sylwia Dzik, ul. Seweryna Bieszczada, nr 43, 38-400 Krosno, NIP 6842651422

 3. Zbierane za pośrednictwem Sklepu dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. RODO.

4. Sklep zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Sklepie

Cele, podstawa prawna oraz rodzaj przetwarzanych danych

 1. Dane osobowe zbierane są od podmiotów korzystających ze Sklepu (Użytkownicy)

 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

  a) rejestracji konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) składania zamówień w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  c) subskrypcji newslettera, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 3. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje dotyczące Użytkownika, w szczególności: adres IP lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przy korzystaniu ze Sklepu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Użytkowników, a także administracji.

4. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu.  Brak podania wymaganych przy rejestracji lub podczas składania zamówienia danych może uniemożliwić Rejestrację oraz złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

Udostępnianie/powierzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Sklep w zakresie realizacji zamówień Użytkowników jak tez funkcjonowania Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, mogą podlegać wytycznym Sklepu co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  a) Podmioty przetwarzające. Sklep korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Sklepu (dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi kurierskie);

  b) Administratorzy. Sklep korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie lub w zakresie czasu niezbędnych do realizacji umowy/zamówienia oraz przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń każdej ze Stron.

4. Sklep może udostępnić dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na ich żądanie.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim została udzielona - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dalsze korzystanie z funkcjonalności Sklepu, do których korzystania wymagana jest zgoda Użytkownika.

 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych lub newslettera, lub przetwarzania jego danych osobowych w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Sklep - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 3. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Sklep może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sklep. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Sklepu, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4. Użytkownik ma prawo uzyskać informację o przetwarzaniu jego danych osobowych, ma prawo dostępu do tych danych, oraz uzyskania kopii przetwarzanych danych, a także żądania ich sprostowania lub przeniesienia - podstawa prawna: art. 15, 16 i 20 RODO.

5. Użytkownik może zgłaszać skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad po upływie 7 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies, zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu i służą do przechowywania informacji przyspieszających i ułatwiających korzystanie przez Klienta ze Sklepu.

 2. Sklep wykorzystuje następujące typy plików cookies:

 a) pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

3. Sklep wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

a) utrzymanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła

b) dostosowania zawartości serwisu www Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

c) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klient w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4. Sklep  może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł do sklepu. Adres IP w większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Powyższe dane mogą być  wykorzystywane przez Sklep przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

 5. Serwis WWW Sklepu może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Dzikuska © 2017-2021.

Realizacja: